Category Archives: Cơ bản

BÀI 8. TỆP

1. Khái niệm về tệp Tệp là một dãy các phần tử cùng kiểu được sắp xếp một cách tuần tự. Tệp dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài dưới một tên nào đó. Tệp tập hợp trong nó một số phần tử dữ liệu có cùng cấu trúc giống như mảng nhưng khác...

BÀI 4. KIỂU LIỆT KÊ, ĐOẠN CON, TẬP HỢP

1. Kiểu liệt kê     a. Khai báo         Cách 1: Khai báo gián tiếp         - Cú pháp: 1 2 type <tên kiểu>=(hằng 1, hằng 2,..., hằng n); var <tên biến>:<tên kiểu>;         Cách 2: Khai báo trực tiếp         - Cú pháp: 1 var <tên biến>:(hằng 1, hằng 2,..., hằng n);     b. Một số hàm áp dụng cho...

BÀI 3. CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC

1. Câu lệnh rẽ nhánh a. Dạng không đầy đủ Cú pháp: 1 if <dieu_kien> then <cong_viec>; Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc (ngược lại là điều kiện sai thì không thực hiện công việc). b. Dạng đầy đủ Cú pháp: 1 2 if <dieu_kien> then <cong_viec_1> else <cong_viec_2>; Nếu điều...

BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

1. Bộ ký tự, từ khóa, tên a. Bộ ký tự, ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal 26 chữ cái latin lớn: A,…,Z 26 chữ cái latin nhỏ: a,…,z Dấu gạch dưới: _ Bộ chữ số thập phân: 0,…,9 Các ký hiệu toán học: +, –, *, /, =, <, >, (, ) Các ký hiệu đặc biệt: ., ,, ‘, :, ;, [, ], ?, %, @, |, !, &, #, $, {, } Khoảng trắng - ký tự cách   . b. Từ khóa Các...