Chuyên đề số chính phương toán 6

  1. ĐỊNH NGHĨA: Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.
  2. TÍNH CHẤT:
  3. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.
  4. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.
  5. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n N).
  6. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 3n + 2 (n N).
Toan247.com Bai-tap-toan-lop-6-so-chinh-phuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.